Platby v MŠ

V tomto školním roce se mění sazba školného ( úplaty za předškolní vzdělávání ). Výpočet výše úplaty se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dále vyhláškou MŠMT č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání. Stanovuje se tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Vzhledem k tomu, že provozní náklady ( bez mzdových nákladů ) v uplynulém období činily v přepočtu měsíčně na 1 dítě 1035,32 Kč, 50% náklady = 517,66 Kč, byla stanovena částka pro tento školní rok  505,- Kč/měsíc.

Platbu je možno provést bezhotovostním převodem na bankovní účet MŠ 4033061/0100 nebo poštovní poukázkou. Platí se do 10. dne v měsíci a vždy je nutno uvést variabilní symbol dítěte.

Od platby školného jsou ze zákona osvobozeny předškolní děti a děti s odkladem školní docházky.

Stravování dětí se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005 Sb. o školním stravování. V tomto školním roce je stanoveno celodenní stravné částkou 35,-Kč, polodenní stravné 29,- Kč. Děti, které v tomto školní roce dosáhnou věku 7 let mají určenu částku na celodenní stravné 38,-Kč, polodenní 32,-Kč. Navýšení cen u starších dětí je dáno vyššími normami.

Stravné se platí po obdržení složenky vždy předem na následující měsíc, nejpozději do 10.dne měsíce. Veškeré změny v docházce během roku písemně hlaste prosím vedoucí školní jídelny paní M. Bendové . Možno zaslat e-mailem : mcl@volny.cz nebo na tel. 737 149 234.

Školné i stravné se platí na účet školy: 4033061/0100

Možno sloučit platbu školného a stravného.