Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání (školné)

Výpočet výše úplaty se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dále vyhláškou MŠMT č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání. Stanovuje se tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Pro školní rok 2023/24 je tato částka stanovena na  520 Kč/měsíc.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné nehradí.

Stravování

stravování  se řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

V tomto školním roce je stanoveno celodenní stravné částkou Kč 50,-Kč, polodenní stravné 38,- Kč, u dětí starších 7 let činí celodenní stravné 55,- Kč a polodenní stravné 42,- Kč.

Platby školného a stravného se slučují, měsíční úhrada celkem činí:                                   

celodenní docházka, školné a stravné –     1 550,- Kč                                                                              

polodenní docházka, školné a stravné –    1 400,- Kč                                                                       

předškoláci celodenní stravné –  1150,- Kč (nehradí školné)                                                  

předškoláci polodenní stravné –  900,- Kč (nehradí školné)                                              

Tuto platbu prosíme uhraďte vždy do 5. dne měsíce na č. účtu:  4033061/0100

Veškeré změny ve stravování během roku písemně hlaste prosím vedoucí školní jídelny paní M. Bendové . Možno zaslat e-mailem : mcl@volny.cz nebo na tel. 737 149 234.

Školné i stravné se platí na účet školy: 4033061/0100