SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy

Při naší Mateřské škole funguje Spolek rodičů a přátel školy. ( IČO: 438 72 255 ) Rodiče se účastní akcí pořádaných školkou, zapojují se do přípravy i do  samotné organizace školních akcí.

Vzhledem k tomu , že státní rozpočet určený na hračky a učební pomůcky není dostatečný a jelikož chceme dětem poskytovat co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj, kvalitní hračky, učební pomůcky a knihy, obracíme se na Vás s prosbou o finanční příspěvek do fondu SRPŠ, který činí 1700,-Kč a pro předškolní třídy 2200,-Kč za rok. Ke stanovení této platby došlo z důvodů neustále se zvyšujících nákladů na pořízení hraček a pomůcek a také z důvodu divadelních představení, která k nám do MŠ přijíždějí. U předškoláků je tato částka vyšší, protože navštěvují také muzea, galerie, divadla a jiné kulturní či vzdělávací akce.

Platba se provádí bezhotovostním převodem nebo složenkou na účet SRPŠ, vedeným u České spořitelny,a.s. Číslo účtu : 162150319/0800 .Platbu je možno také rozložit na každé pololetí nebo uhradit jednorázově celoroční částku. Variabilní symbol pro tuto platbu je stejný jako variabilní symbol pro platbu školného. Uvítáme i vyšší částky dle Vašeho uvážení. Z této částky hradíme hračky, učební pomůcky, výtvarný materiál, knihy, knižní dárky pro školáky, dárky k Vánocům, Mikuláši, Velikonocům, ke Dni dětí, divadelní představení, apod. Zaměstnanci školy nemají právo disponovat tímto účtem, to vše obstarávají pouze rodiče, kteří zastávají funkci ve výboru Spolek rodičů.

Nově tuto funkci zastávají maminky ze třídy Sluníčko- paní Mgr. Lucie Grolichová a paní Ing. Hana Pospíšiliková. Touto cestou bychom chtěli oběma maminkám moc poděkovat, protože  funkce obnáší spoutu starostí- vedení veškeré dokumentace, evidence, kontrolu účtů, vyzvedávání peněz v případě potřeby školy, apod.

Kontakt na výbor SRPŠ je: srpsbubenicek@seznam.cz

Všichni rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do účtů a stanov u ředitelky školy nebo u výše jmenovaných zástupců.